คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   
*ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2562                                                                                            
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                 
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์