คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718

270฿

รหัสสินค้า: KP-34718 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                          
*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                    
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                
*แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)