คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักกิจการยุติธรรม  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                      
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                             
*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                               
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                     
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์