คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                            
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                               
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*การพัฒนาบุคลากรในองค์กร                                                                                         
*การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม                             
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                    
*แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ ยุติธรรม ตาม มติ ครม.                                                                                                  
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (200 ข้อ)                                                                    
*แนวข้อสอบ Conversation                                                                                         
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                     
*การเขียน Writing                                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์