คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                                                           
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                     
*การประสานงานและการบริการ                                                                                     
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์