คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนครนครราชสีมา                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                       
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                     
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์