คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปผ้า
สารบัญ

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560 
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560               
*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                   
*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                         
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                               
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562                                               
*หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                 
*การควบคุมและป้องกันโรค                                                                                           
*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย                                                                             
*การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค                                                                                   
*งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร                                                     
*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ                                                                       
*การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ                         
*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย   
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1                                                                                 
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2                                                                                 
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3