คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านระหว่างประเทศ) กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุม                                                                                              
*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                         «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์แยก (Grammar )เป็นเรื่อง ๆ ชุดที่ 1.                                                               «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์แยก (Grammar )เป็นเรื่อง ๆ ชุดที่ 2.                                                               «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                                    «แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 4.                                                                    «แนวข้อสอบ การอ่าน Reading Comprehension ชุดที่ 1.                                                             «แนวข้อสอบ การอ่าน Reading Comprehension ชุดที่ 2.                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                     «แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง                                                                                         «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          Øเทคนิคการสอบสัมภาษณ์