คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ    
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562     
*ความรู้เกี่ยวกับการงานช่างไฟฟ้า                                                                                     
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                        
*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องจักรกล                                                                                   
*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องยนต์                                                                                      
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์