คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BB-123

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BB-123 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน                                                
*การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล                                                    
*การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                            
*การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ        
*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                    
*การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด            
*ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                 
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                              
*พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                             
*พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510                                                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562             
*หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                                    
*ความต้องการสารอาหาร และปัญหาโภชนาการ                                                                    
*การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.