คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 BC-34381

270฿

รหัสสินค้า: KP-34381 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 BC-34381 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน    
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    
*ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                              
*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                   
*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            
*แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                        
*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                 
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                     
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                 
*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2559                                                                       
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงานและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน