คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      
*ความรู้ด้านแผนงาน /โครงการ                                                                                           «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                 «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)                         «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                 «แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์