คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม. ปี 2563 BC-34329

290฿

รหัสสินค้า: KP-34329 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กทม. ปี 2563 BC-34329 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว2
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                           
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                
*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555                                                                              
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                   
*การบัญชีแยกประเภท                                                                                                   
*การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                               
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                        
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                      
*งบการเงิน                                                                                                              
*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                               
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                     
*การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน                        
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.