คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ด้านการคำนวณ การวิเคราะห์สรุปเหตุผล ภาษาไทย)                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                   
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                               
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์