คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
*ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 5
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ฺปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์