คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต BC-34145

270฿

รหัสสินค้า: KP-34145 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต BC-34145 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       
*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software                                                                                  
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง