คู่มือสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง   
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                              
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                          
*การวิจัยและสถิติ                                                                                                      
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                
*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                           
*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                          
*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                            
*ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน         
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                       
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)                         
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์