คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190

270฿

รหัสสินค้า: KP-34190 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                           
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                      
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                               
*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                
*หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                
*หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                          
*หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง