คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                               
*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                      
*พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                            
*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                              
*การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               
*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                               
*การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ                                                    
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน