คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา                                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547                                                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                            
*การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                       
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                          
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                            «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                               «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์