คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                             
*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                       
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                    
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                           
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                            
*การออกจากงาน                                                                                                       
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                  
*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                
*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      
*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                         
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                  
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์