คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมศุลกากร ปี 2562 BB-100

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมศุลกากร ปี 2562 BB-100
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           
*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         ##Reading Comprehension       «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  ชุดที่ 1.                                                     «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  ชุดที่ 2.                                                     ##Grammar and Structure «คำสรรพนาม (Pronouns)                                                                                    «คำนำหน้าคำนาม                                                                                             «ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา   (Agreement of Subject and Verb)                          «การใช้ Verb to have                                                                                          «หลักการใช้กริยาช่วย(Auxiliary Verbs/ Helping Verbs)                                                    «การใช้กริยาไม่แท้ Non-Finite Verbs                                                                                 «คำคุณศัพท์ (Adjective)                                                                                         «การเปรียบเทียบคุณศัพท์                                                                                   «คำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)                                                                                   «การใช้ 12 Tenses                                                                                                «การใช้ If – Clauses แสดงเงื่อนไข                                                                          «กลุ่มมติ (Subjunctive Clauses) as if หรือ wish                                                               «การใช้รูปถูกกระทำ (Passive Constructions)                                                               «การใช้  Question-tags                                                                                            «การใช้คำบุพบทและสำนวน (Prepositions and Idioms)                                                   «คำที่มักใช้สับสนกัน (Word Choice )                                                                             «คำที่มีรูปคล้ายกัน  (Similar Words)                                                                                 «การใช้ to get/to be used to / too ……….to /enough  to/     so …….that /such…………..that                «แนวข้อสอบรวมไวยากรณ์  «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                           «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                     «แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                              «แนวข้อสอบการสนทนา Conversation จำนวน 4 ชุด                                                        «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม