คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า     
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    9
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                       
*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         
*ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                              
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          
*แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์