คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735

260฿

รหัสสินค้า: KP-33735 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33735
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477 (ลักษณะ 4 การยื่นและ ส่งคำคู่ความและเอกสาร)                                                                                               
*แนวข้อสอบ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร                                                             
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                         
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร                                                                   
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์