คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย              
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์