คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                 
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                          
*
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                  
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                        
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                  
*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.