คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์             
*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                             
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                     
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ    

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                      
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                    
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                      
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)              
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์