คู่มือเตรียมสอบวิศวกร กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         
*ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                        «แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                                     «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                             «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                       «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                                  «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                             «แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                            «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์