คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์