คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         
*หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                 
*แม่บทการบัญชี                                                                                                        
*การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                      
*วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                             
*การประเมินความเสี่ยง                                                                                                         «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                              «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power pint , Internet)                      «แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์