คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                                   «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                           
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552                                       «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552                
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                                   «แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.        «แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.   
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                                «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                       «แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 1.                                                                                       «แนวข้อสอบ การตลาด ชุดที่ 2.                                                                                  
*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                  «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์