คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-34008 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-34008 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-34008 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                   
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                         «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวระบบการตรวจสอบภายใน                                                                             
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบการตรวจสอบภายใน                                                                                             «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                       «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                                    «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                             «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)