คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                        
* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม