คู่มือสอบ สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ปี 2562
สารบัญ

*การบัญชีทั่วไป                                                                                               
*หลักการบัญชี                                                                                                
*งบการเงิน                                                                                                   
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     
*การบัญชีต้นทุน                                                                                              
*การบัญชีภาษีอากร                                                                                           
*การสอบบัญชี                                                                                               
*มาตรฐานการบัญชี                                                                                         
*การบัญชีบริหาร                                                                                                  «แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชี                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษีอากร                                                                                       «แนวข้อสอบ การสอบบัญชี                                                                                   «แนวข้อสอบ งบการเงิน                                                                                       «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์