คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ                                                                                       
*ความรู้ด้าน งานรับรองต่างๆ                                                                                         
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านการเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                          
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้าน การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                        
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                            
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)            
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน