คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                          
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                 
*สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของพืช   
*สัณฐานวิทยาของพืช (Morphology of Plants)                                                                        
*การจำแนกพืช (Plant Classification)                                                                                 
*เซลล์พืช (Plant Cell)                                                                                                  
*เนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue)                                                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                «แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์