คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ปี 2562 BB-102

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ปี 2562 BB-102
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                           
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           
*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 พ.ศ. 2551                          
*ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                    
*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ. 2557                                            
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ                                                                                         
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   
*วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                                                        
*หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                               
*การประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล                                                                                                                                               
*«แนวข้อสอบหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์