คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ               
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์การประมวลข้อมูล                                                                          
*ความรู้ทางสถิติ และการวิจัยเบื้องต้น                                                                                
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*ความรู้ด้านการวางยุทธศาสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์                                                             
*การบริหารงานและโครงการ                                                                                          
*การประเมินผล                                                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                           
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสถิติ                                                                              
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์