คู่มือเจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33452

280฿

รหัสสินค้า: KP-33452 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33452
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย   
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน     
*ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
*สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
*แผนผังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ. 2561-2580)
*แนวข้อสอบนโยบาย คสช. (รัฐบาล)                                                                    
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*แนวข้อสอบข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559       
*ข้อสอบพัฒนากรในสนามสอบ ชุดที่ 1-ชุดที่ 5 รวมมากกว่า 500 ข้อ