คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                           
*แนวข้อสอบด้านการคำนวณ การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                                 
*แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 
*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์