คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ                                                                                               
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                      
*ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                              
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์