คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                            
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     
*การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         
*การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                     
*การออกแบบฐานราก                                                                                                  
*การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                             
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                              
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                            
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                       
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา