คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254

270฿

รหัสสินค้า: KP-33254 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ล่าสุด BC-33254
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3.  พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559                                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ                                                                              
*แนวข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณ                  
*ความรู้เกี่ยวกับงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและศาสนพิธี                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพ                                                                                            
*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์