คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-078

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-078
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                                                                            
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          
*ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน                                                                                
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                         
*แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                         
*แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                               
*รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า