คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                      
*การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                       
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                       
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                 
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                 
*ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต