คู่มือเตรียมสอบนักพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-072

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-072
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549          
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                               
*การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                 
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                   
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                              
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                       
*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                  
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                               
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์