คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33032

270฿

รหัสสินค้า: KP-33032 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33032
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              
* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          
*ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ                                                                                  
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                             
*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                       
*การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                   
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                              
*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                  
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                         
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  
*แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                        
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                             
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.