คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สารบัญ

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                 
*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4.  พ.ศ. 2552                                                                                        
*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                         
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                    
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                             
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                 
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข่าวและการณ์ปัจจุบัน                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์