คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32981

270฿

รหัสสินค้า: KP-32981 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-32981
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                      
*ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                             
*ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์                                                                       
*เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช                                                                              
*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                         
*การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                 
*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                           
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.