คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิศวกรประจำโรงงาน โรงงานซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 107) BB-057
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*การประมาณราคาก่อสร้าง                                                                                           
*วิศวกรรมโครงสร้าง                                                                                                  
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                    
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและการบริหารปลอดภัยในโรงงาน                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                    
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านความแข็งแรงของวัสดุ)                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง)                                                        
*แนวข้อสอบ วิศวกร (ด้านการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                   
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกร